NSI aankoopvoorwaarden

 1. De aankoopvoorwaarden van de B.V.B.A. NSI (hierna genoemd: ‘NSI’) zijn toepasselijk op alle overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen en/of diensten tussen NSI en de Verkoper, waarbij deze steeds voorrang zullen hebben op de algemene voorwaarden van die laatste. Indien de algemene voorwaarden van de Verkoper alsnog toepassing zouden krijgen, hebben huidige voorwaarden minstens een aanvullende werking.
 2. NSI is te allen tijde gerechtigd om, in overleg met de Verkoper, de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen . Wijzigingen worden schriftelijk overeenkomen. De Verkoper is gehouden een bevestiging van de bestelling te versturen aan NSI, ten laatste na ontvangst van de bestelbon, per mail en met vermelding van  te wijzigen5 werkdagende bestelreferentie en leveringstermijn.
 3. De goederen worden in de magazijnen van NSI afgeleverd binnen de afgesproken leveringstermijn.
  De goederen worden afgeleverd binnen de normale werkweek tussen 8u30 en 17u en tussen 8u30 en 15u op vrijdag.  Bij gebreke aan tijdige levering, behoudt NSI zich het recht voor zonder verdere vormplegingen of vooropzeg, op kosten en risico van de in gebreke gebleven Verkoper, haar order te annuleren. NSI behoudt zich daarnaast uitdrukkelijk het recht voor een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het factuurbedrag te vorderen op de in gebreke gebleven Verkoper. Deze zal, zonder enige noodzakelijke gerechtelijke tussenkomst, worden aangerekend of van het bedrag der factuur afgetrokken.
 4. De definitieve aanvaarding geschiedt in de magazijnen van NSI. De Verkoper zal de geweigerde of teveel geleverde goederen onverwijld terugnemen, zelfs als deze voorlopig in magazijn genomen werden, zonder dat hiervoor enige verantwoordelijkheid of kost ten laste van NSI kan worden gelegd. De levering wordt als uitgevoerd aanzien, zodra de goederen, qua aantal, afmetingen en kwaliteit definitief aanvaard zijn door een aangestelde van NSI. Aanvaarding dekt enkel zichtbare gebreken.
 5. Door het aanvaarden van de bestelling garandeert de Verkoper dat de bestelde goederen generlei schending uitmaken van intellectuele rechten in de ruimste zin van het woord. De Verkoper zal NSI vrijwaren voor iedere gerechtelijke vordering die bij gebeurlijke inbreuk in dit opzicht zou worden ingeleid, alsook voor alle gevolgen, risico’s en onkosten van vorderingen wegens namaak van deze goederen en die zouden worden ingesteld tegen NSI, haar klanten of welke persoon dan ook voor wie NSI als tussenpersoon optreedt bij de aankoop. 
 6. De Verkoper vrijwaart NSI voor alle (verborgen) gebreken en aansprakelijkheidsvorderingen die tegen haar zouden ingesteld worden uit hoofde van de door hem geleverde of te leveren goederen. 
 7. NSI behoudt zich het recht voor de overeenkomst voortspruitend uit een bestelling, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te beëindigen indien de persoon of vennootschap bij wie de bestelling geplaatst werd failliet werd verklaard, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, in vereffening treedt of zijn handelsfonds zou overdragen. De verbreking zal per aangetekende brief met ontvangstbewijs betekend worden.
 8. De facturen van de Verkoper dienen steeds het ordernummer te vermelden. Ze zullen door NSI worden vereffende binnen een periode van 30 dagen vanaf ontvangst en aanvaarding van de geleverde goederen.
 9. De Verkoper aanvaardt uitdrukkelijk dat hij van de gegevens en vertrouwelijke feiten die hij van NSI ontvangt, slechts gebruik zal maken in het kader van de aan NSI te leveren goederen, diensten en installaties. Na het verbreken van de juridische relatie blijft de verplichting van vertrouwelijkheid voortduren. 
 10. Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zullen de rechtbank van Tongeren (België) exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat NSI gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Verkoper.